อ. สมาน สรรพศรี

อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์

ชื่อ นายสมาน สรรพศรี
เกิด 3 สิงหาคม 2501
ตำแหน่ง อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศิษย์เก่ารุ่น 23 ฉัททันต์
ประวัติการศึกษา - อบรม
พ.ศ.2547 - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 12 สำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2544 - ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับกลางดำเนินงานฝึกอบรมโดยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2542 - ประกาศนียบัตรความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจการตลาด-การบัญชี สำหรับผู้บริหารของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2540 - Study-work Shop "Jewelry Metal Design" Massachusetts college of Art Boston U.S.A. - Seminar "Packaging Development" by Jorge Marcondes. Associate Professor of Packaging San Jose State University
พ.ศ.2538 - Intensive course English and Art Culture at Victoria University of Technology Melbourne Australia
พ.ศ.2532 - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2523 - การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา-เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
พ.ศ.2521 - ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง ( ศิลปศึกษา – ดนตรีศึกษา ) วิทยาลัยครูพระนคร

อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

16 ธ.ค.2550-2554 - คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- หัวหน้าสาขานิเทศศิลป์

- รักษาการผู้อำนวยการหอศิลปะและวัฒนธรรม ภาคตะวันออก

พ.ศ.2551 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม

- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ทัศนศิลป์ และการออกแบบ

- ประธานตรวจการจ้างอาคาร ศูนย์การศึกษาคณะแพทยศาสตร์

- ประธานกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

- กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- กรรมการการเงิน

- กรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคล

- กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

- กรรมการบริหารทุนอุดหนุนการศึกษา

- กรรมการบริหารหอพัก 50 ปี

- กรรมการผังแม่บท

พ.ศ.2545-2550 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา

- หัวหน้าสาขานิเทศศิลป์

- กรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ประเภทผู้แทนอาจารย์

- กรรมการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

- กรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

- กรรมการวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

- กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

- กรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์

- รองประธานกรรมการบริหารงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา

- กรรมการตรวจการจ้างหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก

- กรรมการบริหารหอพัก 50 ปี

- กรรมการบริหารอาคารชุด ( อาคาร เสนาะ อุนากูล )

- ประธานคณะกรรมการที่ประชุมประจำกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ประธานกรรมการตรวจการจ้างอาคารหอพักบุคลากร ( อาคาร มีชัย ฤชุพันธ์ )

พ.ศ.2550 - ประธานกรรมการตรวจการจ้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ.2550 - กรรมการร่างข้อบังคับหมวดการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

เพื่อเตรียมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

- กรรมการอำนวยการจัดประชุม The 7th Aun-QA Workshop (3-4 พ.ค.2550)

พ.ศ.2550 - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โครงการ “สร้างสรรค์งานศิลป์กวีศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 4

21-25 พ.ค.2550 ณ หออัครศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม คลองหลวงปทุมธานี

พ.ศ.2548-พ.ศ.2549 - ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อาคารเรียนรวม อาคารฉลองราชย์ 60

พ.ศ.2549-พ.ศ.2550 - ประธานกรรมการตรวจการจ้าง อาคารนวัตกรรม 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารประยูร จินดาประดิษฐ์

พ.ศ.2540-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษวิชา Man and Aesthetics ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า

กระทรวงคมนาคม

พ.ศ.2537-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษวิชา Aesthetics วิทยาลัยพระบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน - อนุกรรมการผังเมืองจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2545-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการร่าง TOR งานกองอาคารสถานที่

พ.ศ.2538-ปัจจุบัน - อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปะนิพนธ์ สาขานิเทศศิลป์

- อาจารย์สอนระดับปริญญาตรีวิชา

616253 Visual Communication Design 1

601101 Aesthetics

616473 Criticism and Presentation

601141 Introduction to Business and Marketing of Design 616254 Advertising 1

- อาจารย์สอนระดับปริญญาโทวิชา

630507 Seminar in Art and Cultural and Administration

619504 Philosophy of Art Education

630521 Exhibition Management Art and Culture

พ.ศ.2538-2546 - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาไทยศึกษา

พ.ศ.2543-2545 - กรรมการบริหารวิชาสหศาสตร์ 3

พ.ศ.2544-พ.ศ.2545 - รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ.2540-พ.ศ.2543 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ.2539 - รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พ.ศ.2536-พ.ศ.2538 - รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1

พ.ศ.2535-พ.ศ.2538 - ประสานงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ.2533-พ.ศ.2538 - เลขานุการโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ.2527-พ.ศ.2532 - รองประธานหน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี


ประสบการณ์วิชาชีพ

พ.ศ.2525-พ.ศ.2530 - ประธานชมรมศิลปกรรมจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2532 - บรรณาธิการวารสารวิชาการครุศิลป์ 3 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.2534-พ.ศ.2537 - กรรมการโครงการจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2535-ปัจจุบัน - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2536-พ.ศ.2537 - ประธานรายการวิทยุ มนุษย์กับวัฒนธรรม

พ.ศ.2537 - ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียนพัทยา

พ.ศ.2537-พ.ศ.2542 - กรรมการดำเนินงานนิทรรศการศิลปะสัญจร “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”

ร่วมมือกับบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์

พ.ศ.2538 - ประธานฝ่ายสูจิบัตรงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 27

พ.ศ.2538-พ.ศ.2540 - กรรมการที่ปรึกษา ห้องจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2539 - ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมและสัมมนาทัศนศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

- ประธานจัดการประกวด “สัญลักษณ์ 40 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา”

- ประธานฝ่ายสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม “กาญจนาภิเษกสมโภช”

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- บรรณาธิการผู้ช่วยวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2539-พ.ศ.2541 - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการวิชาการ การประชุม และสัมมนา ทัศนศิลป์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1-3

พ.ศ.2539-ปัจจุบัน - กรรมการดำเนินงานประกวดภาพเขียน ทิวทัศน์งานชลบุรีศรีบูรพาของเทศบาล เมืองศรีราชาร่วมกับคณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2540-พ.ศ.2543 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประเภทตัวแทนผู้บริหารกรรมการ ประจำคณะ

พ.ศ.2542 - กรรมการอำนวยการโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

5 ธันวาคม 2542 ของสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงาน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

- กรรมการตัดสินการประกวดการแข่งขันทักษะทางศิลปกรรมสิ่งประดิษฐ์

งานหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคกลาง และภาคตะวันออก วิชาศิลปกรรม

พ.ศ.2544-พ.ศ.2545 - คณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ.2544-2554 - กรรมการวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์

พ.ศ.2544-พ.ศ.2546 - ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยบูรพาศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน - กรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่และการตกแต่งรถงานกองข้าวศรีราชา

พ.ศ.2548-ปัจจุบัน - กรรมการตัดสินการประกวดขบวนแห่และการตกแต่งรถประเพณีแห่พญายม บางพระ

พ.ศ.2544-ปัจจุบัน - กรรมการตัดสินการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายวันไหลบางแสน

พ.ศ.2553 - กรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพสายสัมพันธ์ ไทย-โปตุเกสจัดโดยกระทรวงศึกษาและกระทรวงการต่างประเทศ


พ.ศ.2554 -รองประธานโครงการวิจัย มาตรฐานคุณวุฒ สาขาศิลปกรรม ทุน สกอ

พ.ศ.2555 - กรรมการคัดเลือกศิลปินเพื่อเป็นตัวแทนผู้ได้รับทุนกระทรวงวัฒนธรรมไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาจากชมรมศิลปินเมืองพัทยา

พ.ศ.2555 - กรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงาน

พ.ศ.2534-เมษายน-มิถุนายน - ได้รับทุน Thai Art Council เดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปกรรม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, มหาวิทยาลัย, หอศิลป์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา- แคนาดา 21 รัฐ 63 วัน Hawai University Art Gallery, Los Angeles Country Museum of Art, Art Department Gallery (Ucla) Sculture

Garden (Ucla), Pacific Design Center, Otis School of design,

Pacific Asia Museum, J Paul Gety Art Museum, Palm Springs

Desert Museum, University Art Museum California at Berkley,

Sanfrancisco Museum of Modern Art (SFMOMA), The Art

Institute of Chicaco, The Metro Politan Museum of Art

New York, Solomon R. Guggenheim Museum New York,

Harvard University Art Museum, Norton Simon Museum,

Csun, Usc, Boston University, The Museum of Fine Arts Boston

ฯลฯ

พ.ศ.2538 - ดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ประเทศ ออสเตรเลีย SYDNEY, NATION GALLERY OF VICTORIA THE VICTORIAN ARTS CENTRE MELBOURN, NATIONAL GALLERRY OF CANBERRA AUSTRALIA 7 วัน ทุนมหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2539 - ดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวาดภาพสีน้ำ-วาดเส้นยุโรป ฝรั่งเศส,

สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม และดูงานการพิมพ์ที่

ไฮเดนเบรอกส์ เยอรมัน 11 วัน

พ.ศ.2540 - อบรมการออกแบบ “Metal Design” ที่ Massachusetts College of

Art Boston USA 45 วัน ทุนทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2542 - ศึกษาดูงานด้าน Curator ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะของประเทศญี่ปุ่น โดยทุน Japan Foundation ณ เมืองโตเกียว, ฟูกูโอกะ, ฮาโกเน่, ฮิโรชิมา,

เกียวโต 15 วัน

พ.ศ.2544 - ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ห้องแสดงภาพ และการจัดการบริหารคณะวิชาทางศิลปะในรัฐแคลิฟอเนีย

ลอสแองเจริส ซานฟานซิสโก โดยทุนสภาศิลปกรรมไทย อเมริกา ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี 45 วัน

พ.ศ.2545 - 7 – 11 เมษายน ศึกษาศิลปะเขมรที่เมืองเสียมราฐ นครวัด 5 วัน

พ.ศ.2545 - 10 – 17 ตุลาคม ร่วมโครงการ “กัมพูชาศึกษา” ของภาควิชาสังคมวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศิลปะเขมรที่เสียมราฐ

พนมกุเลน นครวัด นครธม บันทายสรี พระขรรก์ ฯลฯ 8 วัน

พ.ศ.2547 - ศึกษาดูงาน ณ Tokyo University 4 วัน ทุน สกอ.

ศึกษาดูงาน ณ Hawaii University 5 วัน ทุน สกอ.

พ.ศ.2548 - 17 – 23 ตุลาคม ศึกษาดูงานบริษัท หัวเหว่ย เมืองเสินเจิ้น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

พ.ศ.2549 - 3-8 กุมภาพันธ์ ศึกษาดูงาน Beijing Union University China

11-16 เมษายน ศึกษาดูงาน Museum of Danang Vietnam /

ศิลปะจาม

17-31 ตุลาคม 2549 - 17-22 ตุลาคม โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือ

Yhunan Art Institute Khunming China

- 23-24 ตุลาคม Dongpa Naxi Culture Museum Liging Chaina

- 25 ตุลาคม Painting Work Shop Traditional Chiness Style

Painting Studio Professor Jaw แห่ง Dali University

- 28-31 ตุลาคม ร่วมแสดงงานศิลปะ ฉลองครบรอบ 5 ปี วิทยาเขต

Dali University

พ.ศ.2550 - 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2550 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต้าลี่ Dali University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

- 5-9 เมษายน ศึกษาดูงานการบริหารงานที่มหาวิทยาลัยเสินเจิ้น

(Senzhen University)

พ.ศ.2551 - 14 – 17 มกราคม 2551 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ (NUS : National University of

Singapore) จัดโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2552 - 22-27 ธันวาคม 2552 แลกเปลียนงานวัฒนธรรมกับสมาคมศิลปินแห่งเมืองอินชอน เกาหลี


พ.ศ.2553 - 7-11 สิงหาคม 2553 นำนิสิต ปโทสาขาบริหารศิลปะวัฒนธรรมศึกษางานการจัดการโบราณสถาน ณ.เมืองเสียมราฐ กัมพูชา


พ.ศ.2555 - 19-26 มกราคม 2555 ร่วมเดินทางไปเซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยศานตินิเกตันเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย


พ.ศ.2555 - 15-22 มีนาคม 2555 ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์หอศิลปในกรุงปารีสกับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาทัศนศิลป์และออกแบบรุ่น2

12-14 ตุลาคม 2555 นำนักศึกษา ปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์และออกแบบ ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการหอศิลป์ ประเทศสิงคโปร์

การแสดงงานนิทรรศการศิลปะ

พ.ศ.2521(1978) - นิทรรศการผลงานศิลปะ ครั้งที่ 1 ศาลาประชาคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2522(1979) - นิทรรศการผลงานศิลปะ ครั้งที่ 2 ศาลาประชาคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2523(1980) - นิทรรศการศิลปกรรม งานพุทธสิหิงค์ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2524(1981) - นิทรรศการผลงานศิลปะ ครั้งที่ 3 ศาลาประชาคม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2525(1982) - นิทรรศการภาพถ่ายงานประจำปี จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2526(1983) - นิทรรศการศิลปะจิตรกรรมสีน้ำ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2527(1984) - นิทรรศการภาพถ่ายทางวัฒนธรรม งานประจำปี จังหวัดชลบุรี

พ.ศ.2529(1986) - นิทรรศการศิลปะงานเทศกาลเมืองพัทยา

พ.ศ.2531(1988) - นิทรรศการอาจารย์กับสีน้ำ วันสถาปนามหาวิทยาลัย

พ.ศ.2532(1989) - นิทรรศการกลุ่ม INDIVIDUAL ของนิสิตปริญญาโท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค พลาซ่า กรุงเทพฯ

พ.ศ.2533(1990) - นิทรรศการศิลปะ บางแสน ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

พ.ศ.2535(1992) - นิทรรศการภาพถ่าย ณ โรงแรมซิตี้ ศรีราชา

- นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 11 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2536(1993) - นิทรรศการ INSTALLATION ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

- นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ ครั้งที่ 1 ณ ร้าน PEAK ศรีราชานคร

ชลบุรี

พ.ศ.2537(1994) - นิทรรศการศิลปกรรมบูรพา ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2538(1995) - นิทรรศการศิลปกรรม “กาญจนาภิเษกสมโภช 50 ปี”

ณ รอยัลพลาซ่า พัทยา

- นิทรรศการศิลปกรรม “กาญจนาภิเษกสมโภช 50 ปี”

ณ โรงแรมแมริออท รอยัลพลาซ่า กรุงเทพฯ

- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมกับ กมล ทัศนาญชลี และกลุ่มศิลปิน

ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ณ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2539(1996) - นิทรรศการกลุ่มสะท้อน Reflex Group ชุด “Reflec color”

ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2540(1997) - นิทรรศการกลุ่มสะท้อน ชุด “Reflection of life”

ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

พ.ศ.2541(1998) - นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อกองทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชลบุรี

- นิทรรศการศิลปกรรม วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2541 ณ STUDENT UNION มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2542(1999) - นิทรรศการศิลป์ “ความประทับใจในญี่ปุ่น” คณะผู้ร่วมเดินทาง โปรแกรม Curator ของมูลนิธิญี่ปุ่น Japan Foundation ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

พ.ศ.2543(2000) - นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มเพียงตะวัน” ณ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา (1-15 กรกฎาคม 2543)

- นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มเพียงตะวัน” ณ ห้างสรรพสินค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา / ร่วมแสดงงานศิลปินรับเชิญ

- นิทรรศการศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ณ ห้างฟอรั่ม พลาซ่า ชลบุรี

พ.ศ.2544(2001) - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

- ร่วมแสดงผลงานศิลปินรับเชิญ นิทรรศการศิลปะวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี ณ ห้างฟอรั่ม พลาซ่า ชลบุรี

- นิทรรศการศิลปะ “กลุ่มเพียงตะวัน” ณ ศูนย์สังคีต ธนาคารกรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2545(2002) - นิทรรศการศิลปะ วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงผลงาน ภาพถ่าย ณ หอศิลป์นิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 22 มิถุนายน 2545

ชลบุรี

พ.ศ.2546(2003) - นิทรรศการ วันสถาปนามหาวิทยาลัย Open house

- นิทรรศการศิลปะ Great Eastern Dali University ประเทศจีน

- นิทรรศการกลุ่มเพียงตะวัน ณ หอศิลปะจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2547-2004 - นิทรรศการ ไทยเวียดนาม ศิลปินร่วมสมัย ในมหาวิทยาลัยไทย และ

เวียดนาม 6 มหาวิทยาลัย แสดง ณ เวียดนาม ขอนแก่น มหาสารคาม

เชียงใหม่ ชลบุรี

- นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ ณ ซีคอน

แสคว์ กรุงเทพ

พ.ศ.2548-2005 - นิทรรศการ Art Show Case ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา ในการ

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยโลก

- นิทรรศการศิลปะ ฉลองมหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 50 ปี

- นิทรรศการศิลปะฉลองครบรอบ 10 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ.2549-2006 - นิทรรศการ International 2th Art Festival workshop in Thailand

Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh

Chang Campus

- 17 – 21 ก.ค นิทรรศการศิลปะโครงการแลกเปลี่ยน ณ Yhunan Art

institute Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน

- 23 – 31 ก.ค นิทรรศการ ฉลองครบรอบ 5 ปี วิทยาเขตใหม่ ณ Dali

University เมืองต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ.2550-2007 - 9 มี.ค – 9 เม.ย นิทรรศการ โฉมหน้าศิลปิน ARTIST SELF

PORTRAIT ณ The Silom Galleria กรุงเทพฯ

- 21 – 30 พ.ค นิทรรศการศิลปะ โครงการเรียนรู้ทักษะศิลปะกับ

ศิลปินแห่งชาติ ณ หออัครศิลปิน จัดแสดงที่ หอศิลป็เจ้าฟ้า

สะพานพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

- 1 – 15 ก.ค. นิทรรศการศิลปะ “ ART – ED 3 EPISODES ”

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

- 7 – 30 ส.ค. นิทรรศการ International 3th art Festival workshop in Thailand

Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh

Chang Campus

- นิทรรศการศิลปะ 52 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอศิลปนิทรรศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

- 5 – 31 ต.ค. นิทรรศการศิลปะเนื่องในโอกาสเปิดหอศิลป์

ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

- 1 – 5 พ.ย.2550 The 7 Hreat Oriental Art Exhibition ของศิลปิน

มหาวิทยาลัยต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน กับศิลปิน คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แสดง ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- 15 – 29 พ.ย.2550 นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะเพื่อพ่อ

ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

- 11-19 ธ.ค. 2550 นิทรรศการ Internaiontional Art Exhange

Thailand USA ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัย

บูรพา

- 7 ธ.ค. 2550 – 31 ม.ค. 2551 นิทรรศการ “ศิลปกรรม 80 ศิลปิน

80 พรรษา ณ หอศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-พ.ศ.2551-2008 - - นิทรรศการ International 4thArt Festival workshop in Thailand

Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh

Chang Campus

- นิทรรศการศิลปะ วันสถาปณาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพ.ศ.2552-2009 - นิทรรศการ International 5th Art Festival workshop in Thailand

Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh

Chang Campus สัญจรแสดงหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- 17 – 21 ก.ค นิทรรศการศิลปะโครงการแลกเปลี่ยน ณ Yhunan Art

institute สาธารณรัฐประชาชนจีนกับมหาวิทยาลัยบูรพา หอศิลปปริทรรศ คณะศิลปกรรมศาตร์


พ.ศ.2553-2010 - นิทรรศการ International 6thArt Festival workshop in Thailand

Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh

Chang Campus

- 3-6 เม ย นิทรรศการศิลปะโครงการแลกเปลี่ยน ณ Yhunan Art

institute Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน

-7-15 เม ย นิทรรศการศิลปะแลกเปลี่ยน ณ Dali

University เมืองต้าลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- 21 – 30 พ.ค นิทรรศการศิลปะบูรพาบางแสน

จัดแสดงที่ หอศิลป็เจ้าฟ้า

สะพานพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ


พ.ศ.2554-2011 - นิทรรศการ International 7 th Art Festival workshop in Thailand Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh Chang Campus Bangkok

ร่วมแสดงงานศิลปากรวิจัย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ นครปฐม- แสดงนิทรรศการศิลปะการกุศลที่เซ็นทรัลพัทยา

พ.ศ.2555-2012 - นิทรรศการ International 8 th Art Festival workshop in Thailand Rajamangala University of Technology rattarakosin Poh Chang Campus Bangkok 2-30 เม.ย แสดง นิทรรศการภาพถ่ายอาเซียน ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 15-18 ก ค Art work shop ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

17-21 ส ค นิทรรศการกลุ่มศิลปินภาคตะวันออก ณ หอศิลปะปริทรรศ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

12-20 ก ย นิทรรศการพิเศษร่วมแสดงงาน ศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ

  • สุนทรียศาสตร์

  • มนุษย์กับความงาม

  • นิเทศศิลป์ 1

  • การโฆษณาเบื้องต้น

  • หลักการออกแบบนิทรรศการ


ผลงานวิจัย

1. สมาน สรรพศรี การศึกษาสถาปัตยกรรม พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง เสนอสำนักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่นชลบุรี

2. สมาน สรรพศรี แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมจังหวัดชลบุรี

3. บุญเดิม พันรอบ, สมาน สรรพศรี อุตสาหกรรมต่อเรือในภาคตะวันออก

4. สมาน สรรพศรี การศึกษาผลกระทบการขยายตัวของระบบผังเมืองชุมชนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในภาคตะวันออกที่มีผลกระทบต่อแหล่งศิลปกรรมทางประวัติศาสตร์และแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น

ภาคตะวันออก

5. สมาน สรรพศรี อิทธิพลศิลปะตะวันตกที่มีต่อจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดชลบุรี

6. การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง life and light in the city

ผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

1. การศึกษาสถาปัตยกรรม พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วารสาร

วิจัยบูรพาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนสิงหาคม 2544

2. Moma New York The Boston Museum of Fine Arts

จุดประกายทัศนะสุนทรียภาพศิลปิน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

มิถุนายน-ตุลาคม 2537

3. ภาพสะท้อนธุรกิจอุตสาหกรรมโฆษณาไทย วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา The Journal of Burapha

University ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม 2538

4. ภาพสะท้อน Expression : Communication ของ Leo Tolstoy จากผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม 2536

5. โลกจินตนาการของศิลปิน MC ESCHER/THE GRAPHIC WORK วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน-ตุลาคม 2536

กลุ่มศิลปิน - ศิลปินกลุ่มสะท้อน

  • ศิลปินกลุ่มเพียงตะวัน

  • ศิลปินกลุ่มอาจารย์ศิลปกรรมศาสตร์บูรพา

  • ศิลปินกลุ่มครุศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานนักศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา
บอร์ดสนทนา
ติดต่อเรา

ข่าวรับสมัครงาน
- บุคคลศึกษาต่อ
- ทุนการศึกษา
- กิจกรรมนักศึกษา
- อบรม/สัมมนา
- จัดซื้อจัดจ้าง
- การศึกษา

ระดับปริญญาตรี
- สาขาจิตรกรรม
- สาขาภาพพิมพ์
- สาขานิเทศศิลป์
- สาขาออกแบบเซรามิกส์
- สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ระดับบัณฑิตศึกษา
- สาขาวิชาการบริหารศิลปและวัฒนธรรมะ
- สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ระดับปริญญาเอก
- สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
- สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0 3810 2222 ต่อ 2510 หรือ 2511    โทรสาร : 0 3839 1042

สงานสิทธิ์ © 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อีเมล : info@fineart.buu.ac.th

Web Site Hit Counters